Editorial Team

Chief Editor

Oleg I. Klesov, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine

Deputy Editor

Aleksandr V. Ivanov, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine

Executive Editor

Hanna O. Masliuk, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine

Editorial Board

Valentyna G. Bevz, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Yuriy V. Bogdanskii, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine

Paul Doukhan, University Cergy-Pontoise, France

Allan Gut, Uppsala University, Sweden

Karl-Heinz Indlekofer, Paderborn University, Germany

Imre Kátai, Eötvös Loránd University, Hungary

Pavel S. Knopov, Glushkov Institute of Cybernetics of NASU, Ukraine

Deli Li, Lakehead University, Canada

Vladimir A. Mikhailets, Institute of Mathematics NASU, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine

Lilia I. Nichugovskaia, Poltava University of Economics and Trade, Ukraine

Andriy Olenko, La Trobe University, Australia

Bogdana V. Oliynyk, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine

Andrey Yu. Pilipenko, Institute of Mathematics NASU, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine

Mykola V. Pratsiovytyi, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Frank Proske, University of Oslo, Norway

Thorsten Rheinländer, TU Wien, Austria

Andrew Rosalsky, University of Florida, United States

Zdzislaw Rychlik, Maria Curie-Skłodowska University, Poland

Mykhaylo M. Savchuk, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine

Ulrich Stadtmüller, University of Ulm, Germany

Josef Steinebach, University of Cologne, Germany

Olga I. Vasylyk, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine

Petro V. Zaderei, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine